This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Svenska Folkbibeln (1998)

Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. 2Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder. 3Juda födde Peres och Sara, och Tamar var deras mor. Peres födde Hesron, Hesron födde Ram, 4Ram födde Amminadab, Amminadab födde Naheson, Naheson födde Salmon, 5Salmon födde Boas, och Rahab var hans mor. Boas födde Obed, vars mor var Rut, Obed födde Isai, 6och Isai födde David, kungen.
David födde Salomo, vars mor var Urias hustru,
7Salomo födde Rehabeam, Rehabeam födde Abia, Abia födde Asa, 8Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia, 9Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia, 10Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia, 11och Josia födde Jekonja och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babel.
12Sedan folket hade blivit bortfört till Babel, födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel, 13Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur, 14Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud, 15Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob, 16och Jakob födde Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
23 Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli, 24son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef, 25son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Esli, son till Naggai, 26son till Mahat, son till Mattatias, son till Semein, son till Josek, son till Juda, 27son till Johanan, son till Resa, son till Serubbabel, son till Sealtiel, son till Neri, 28son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam, son till Er, 29son till Josua, son till Elieser, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, 30son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim, 31son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David, 32son till Isai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Naheson, 33son till Amminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesrom, son till Peres, son till Juda, 34son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor, 35son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Sela, 36son till Kenan, son till Arpaksad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, 37son till Metusala, son till Hanok, son till Jered, son till Mahalalel, son till Kenan, 38son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud. 1I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2Han var i begynnelsen hos Gud. 3Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
9Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. 10Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 14Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.