This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit. 2Abrahamit i lindi Isaku; Isakut i lindi Jakobi; Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij. 3Judës i lindi nga Tamara Faresi dhe Zara; Faresit i lindi Esromi; Esromit i lindi Arami; 4Aramit i lindi Aminadabi; Aminadabit i lindi Naasoni; Naasonit i lindi Salmoni. 5Salmonit i lindi Boozi nga Rahabi; Boozit i lindi Obedi nga Ruthi; Obedit i lindi Jeseu. 6Jeseut i lindi Davidi mbret; mbretit David i lindi Salomoni nga ajo që kishte qenë bashkëshortja e Urias. 7Salomonit i lindi Roboami; Roboamit i lindi Abia; Abias i lindi Asai. 8Asait i lindi Jozafati; Jozafatit i lindi Jorami; Joramit i lindi Ozia. 9Ozias i lindi Joatami; Joatamit i lindi Akazi; Akazit i lindi Ezekia. 10Ezekias i lindi Manaseu; Manaseut i lindi Amoni; Amonit i lindi Josia. 11Josias i lindi Jekonia dhe vëllezërit e tij në kohën e internimit në Babiloni. 12Pas internimit në Babiloni Jekonias i lindi Salatieli; Salatielit i lindi Zorobabeli. 13Zorobabelit i lindi Abiudi; Abiudit i lindi Eliakimi; Eliakimit i lindi Azori. 14Azorit i lindi Sadoku; Sadokut i lindi Akimi; Akimit i lindi Eliudi. 15Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Matthani, Matthanit i lindi Jakobi. 16Jakobit i lindi Jozefi, bashkëshorti i Marisë, nga e cila lindi Jezusi, që quhet Krisht. 23Dhe Jezusi ishte rreth tridhjetë vjeç; dhe e pandehnin se ishte bir i Jozefit, bir i Elit; 24bir i Mathatit, bir i Levit, bir i Melkit, bir i Janas, bir i Jozefit; 25bir i Matathias, bir i Amosit, bir i Naumit, bir i Eslit, bir i Nagait; 26bir i Maathit, bir i Matathias, bir i Semeit, bir i Jozefit, bir i Judës; 27bir i Joannas, bir i Resas, bir i Zorobabelit, bir i Salatielit, bir i Nerit; 28bir i Melkit, bir i Adit, bir i Kosamit, bir i Elmodamit, bir i Erit; 29bir i Joseut, bir i Eliezerit, bir i Iorimit, bir i Mathatit, bir i Levit; 30bir i Simeonit, bir i Judës, bir i Jozefit, bir i Jonanit, bir i Eliakimit; 31bir i Meleas, bir i Menas, bir i Matathas, bir i Natanit, bir i Davidit; 32bir i Jeseut, bir i Obedit, bir i Boozit, bir i Salmonit, bir i Naasonit; 33bir i Aminadabit, bir i Aramit, bir i Esromit, bir i Faresit, bir i Judës; 34bir i Jakobit, bir i Isakut, bir i Abrahamit, bir i Tares, bir i Nakorit; 35bir i Serukut, bir i Ragaut, bir i Pelekut, bir i Eberit, bir i Selës; 36bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, bir i Noeut, bir i Lamekut; 37bir i Mathusalës, bir i Enokut, bir i Jaredit, bir i Mahalaleelit, bir i Kainanit; 38bir i Enosit, bir i Setit, bir i Adamit, i Perëndisë. 1Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. 2Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë. 3Të gjitha gjërat u bënë me anë të tij (fjala), dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë. 4Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. 5Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi. 9Ai (fjala) ishte drita e vërtetë, që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. 10Ai (fjala) ishte në botë, dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu. 14Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.