This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Jesu Christi, Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog. 2Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre 3og Juda avlede Phares og Zara med Thamar; og Phares avlede Esrom; og Esrom avlede Abram; 4og Abram avlede Aminadab; og Aminadab avlede Naasson; og Nasson avlede Salmon; 5Salmon avlede Booz med Rachab; og Booz avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Jessai; 6og Jessai avlede Kong David; og Kong David avlede Salomon med Urias' Hustru; 7og Salomon avlede Roboam; og Roboam avlede Abia; og Abia avlede Asa; 8og Asa avlede Josaphat; og Josaphat avlede Joram; og Joram avlede Ozias; 9og Ozias avlede Joatham; og Joatham avlede Achas; og Achas avlede Ezechias; 10og Ezechias; avlede Manasse; og Manasse avlede Amon; og Amon avlede Josias; 11og Josias avlede Jechonias og hans Brødre ved den babylonske Udlændigheds Tid. 12Men efter den babyloniske Udlændighed avlede Jechonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel; 13og Zorobabel avlede Abiud; og Abiud avlede Eliakim; og Eliakim avlede Azor; 14og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Achim; og Achim avlede Eliud; 15og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Matthan; og Matthan avlede Jakob; 16og Jakob avlede Joseph, Marias Mand; af hende er Jesus født, som kaldtes Christus. 23Og Jesus var ved tredive Aar, derhan begyndte og var, som man holdt for, en Søn af Joseph, Elis Søn, 24Matthas Søn, Levis Søn, Melchis Søn, Jannas Søn, Josephs Søn, 25Matthias' Søn, Amos' Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggais Søn, 26Maaths Søn, Josephs Søn, Mattathias' Søn, Semeis Søn, Josephs Søn, Judas Søn, 27Johannes' Søn, Refas Søn, Zorobabels Søn, Salathiels Søn, Neris Søn, 28Melchis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmodams Søn, Ers Søn, 29Josefs' Søn, Eliesers Søn, Jorims Søn, Matthats Søn, Levis Søn, 30Simeons Søn, Judas Søn, Josephs Søn, Jonans Søn, Eliakims Søn, 31Meleas' Søn, Mainans Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn, 32Jesfais Søn, Obeds Søn, Boaz' Søn, Salomons Søn, Nassons Søn, 33Aminadabs Søn, Arams Søn, Esroms Søn, Phares' Søn, Judas Søn, 34Jakobs Søn, Iaaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nachors Søn, 35Saruchs Søn, Ragahus Søn, Phaleks Søn, Ebers Søn, Salas Søn, 36Cainans Søn, Arphachfads Søn, Sems Søn, Noes Søn, Lamechs Søn, 37Methusalas Søn, Enochs Søn, Jareds Søn, Maleleels Søn, Cainans Søn, 38Enos Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn. 1I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Det var i Begyndelsen hos Gud. 3Alle Ting ere blevne ved det, og uden det er ikke een Ting bleven til af det, som er. 4I det var Livet, og Livet var Menneskenes Lys. 5Og Lyset skinnede i Mørket, og Mørket begreb det ikke. 9Det var det sande Lys, som oplyser hvert Menneske, der kom til Verden. 10Han var i Verden, og Verden er gjort ved ham, og Verden Kjendte ham ikke. 14Og ordet blev Kjød og boede iblandt os, (og vi saae hans Herlighed, en Herlighed, som den Eenbarnes af Faderen), fuld af Naade og Sandhed.