This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham: 2Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers; 3en Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, 4en Ram die vader van Ammínadab, en Ammínadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon, 5en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai, 6en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uría, 7en Salomo die vader van Rehábeam, en Rehábeam die vader van Abía, en Abía die vader van Asa, 8en Asa die vader van Jósafat, en Jósafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussía, 9en Ussía die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskía, 10en Hiskía die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josía, 11en Josía die vader van Jegónia en sy broers in die tyd van die Babiloniese ballingskap. 12En ná die Babiloniese ballingskap het Jegónia die vader geword van Seáltiël, en Seáltiël was die vader van Serubbábel, 13en Serubbábel die vader van Abíud, en Abíud die vader van Éljakim, en Éljakim die vader van Asor, 14en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Agim, en Agim die vader van Elíud, 15en Elíud die vader van Eleásar, en Eleásar die vader van Mattan, en Mattan die vader van Jakob, 16en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. 23En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli, 24die seun van Mattat, die seun van Levi, die seun van Melgi, die seun van Janna, die seun van Josef, 25die seun van Mattatías, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van Nággai, 26die seun van Maät, die seun van Mattatías, die seun van Sémeï, die seun van Josef, die seun van Juda, 27die seun van Jóhanan, die seun van Resa, die seun van Serubbábel, die seun van Seáltiël, die seun van Neríja, 28die seun van Melgi, die seun van Addi, die seun van Kosam, die seun van Elmódam, die seun van Er, 29die seun van Joses, die seun van Eliëser, die seun van Jorim, die seun van Mattat, die seun van Levi, 30die seun van Símeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonan, die seun van Éljakim, 31die seun van Meléas, die seun van Mainan, die seun van Máttata, die seun van Natan, die seun van Dawid, 32die seun van Isai, die seun van Obed, die seun van Boas, die seun van Salmon, die seun van Nagson, 33die seun van Ammínadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda, 34die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Nahor, 35die seun van Serug, die seun van Rehu, die seun van Peleg, die seun van Heber, die seun van Sela, 36die seun van Kainan, die seun van Arpágsad, die seun van Sem, die seun van Noag, die seun van Lameg, 37die seun van Metúsala, die seun van Henog, die seun van Jered, die seun van Mehaláleël, die seun van Kenan, 38die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God. 1In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2Hy was in die begin by God. 3Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. 4In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. 5En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. 9Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld. 10Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie. 14En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.