This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: 2Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, 3Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama, 4Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Nachšona, Nachšon zplodil Salmona, 5Salmon zplodil Boáze z Rachab, Boáz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Jišaje, 6Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy, 7Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, 8Asa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše, 9Uziáš zplodil Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše, 10Ezechiáš zplodil Menašeho, Menaše zplodil Amona, Amon zplodil Jošiáše, 11Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. 12Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela, Šealtiel zplodil Zerubábela, 13Zerubábel zplodil Abihuda, Abihud zplodil Eliakima, Eliakim zplodil Azora, 14Azor zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, 15Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jákoba 16a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. 23Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího, 24syna Matatova, syna Leviho, syna Melchiova, syna Janaje, syna Josefova, 25syna Matatiáše, syna Amosova, syna Nahuma, syna Chesliho, syna Nogaha, 26syna Machatova, syna Matatiáše, syna Šimeiho, syna Josecha, syna Jojadova, 27syna Jochanana, syna Réšy, syna Zerubábela, syna Šealtielova, syna Neriho, 28syna Melchiho, syna Idova, syna Kosamova, syna Elmadamova, syna Erova, 29syna Ješuy, syna Eliezerova, syna Jorimova, syna Matatova, syna Leviho, 30syna Šimeonova, syna Judy, syna Josefova, syna Jonamova, syna Eliakimova, 31syna Meleova, syna Menamova, syna Mataty, syna Nátanova, syna Davidova, 32syna Jišajova, syna Obédova, syna Boázova, syna Salmonova, syna Nachšonova, 33syna Aminadaba, syna Ramova, syna Checrona, syna Peresova, syna Judy, 34syna Jákobova, syna Izáka, syna Abrahamova, syna Teracha, syna Náchorova, 35syna Seruga, syna Reúova, syna Pelega, syna Hebera, syna Šelacha, 36syna Kainana, syna Arpakšada, syna Semova, syna Noemova, syna Lámechova, 37syna Matuzaléma, syna Enochova, syna Járeda, syna Mahalalelova, syna Kénanova, 38syna Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího. 1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. 4V něm byl život a ten život byl světlem lidí. 5A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. 9Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět: 10Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. 14To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.