This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtsbog. 2Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre; 3og Juda avlede Fares og Zara med Thamar; og Fares avlede Esrom; og Esrom avlede Aram; 4og Aram avlede Aminadab; og Aminadab avlede Nasson; og Nasson avlede Salmon; 5og Salmon avlede Boas med Rakab; og Boas avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Isaj; 6og Isaj avlede Kong David; og David avlede Salomon med Urias's Hustru; 7og Salomon avlede Roboam; og Roboam avlede Abia; og Abia avlede Asa; 8og Asa avlede Josafat; og Josafat avlede Joram; og Joram avlede Ozias; 9og Ozias avlede Joatham; og Joatham avlede Akas; og Akas avlede Ezekias; 10og Ezekias avlede Manasse; og Manasse avlede Amon; og Amon avlede Josias; 11og Josias avlede Jekonias og hans Brødre på den Tid, da Bortførelsen til Babylon fandt Sted. 12Men efter Bortførelsen til Babylon avlede Jekonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel; 13og Zorobabel avlede Abiud; og Abiud avlede Eliakim: og Eliakim avlede Azor; 14og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Akim; og Akim avlede Eliud; 15og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Matthan; og Matthan avlede Jakob; 16og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus. 23Og Jesus selv var omtrent tredive År, da han begyndte, og han var, som man holdt for, en Søn af Josef Elis Søn, 24Matthats Søn, Levis Søn, Melkis Søn, Jannajs Søn, Josefs Søn, 25Mattathias's Søn, Amos's Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggajs Søn, 26Måths Søn, Mattathias's Søn, Semeis Søn, Josefs Søn, Judas Søn, 27Joanans Søn, Resas Søn, Zorobabels Søn; Salathiels Søn, Neris Søn. 28Melkis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmadams Søn, Ers Søn, 29Jesu Søn, Eliezers Søn, Jorims Søn, Matthats Søn, Levis Søn, 30Simeons Søn, Judas Søn, Josets Søn, Jonams Søn, Eliakims Søn, 31Meleas Søn, Mennas Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn, 32Isajs Søn, Obeds Søn, Boos's Søn, Salmons Søn, Nassons Søn, 33Aminadabs Søn, Arams Søn, Esroms Søn, Fares's Søn, Judas Søn, 34Jakobs Søn, Isaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nakors Sn, 35Seruks Søn, Ragaus Søn, Faleks Søn, Ebers Søn, Salas Søn, 36Kajnans Søn, Arfaksads Søn, Sems Søn, Noas Søn, Lameks Søn, 37Methusalas Søn, Enoks Søn, Jareds Søn, Maleleels Søn, Kajnans Søn, 38Enos's Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn. 1I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er. 4I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys. 5Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket begreb det ikke. 9Det sande Lys, der oplyser hvert Menneske, var ved at komme til Verden. 10Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke. 14Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en Herlighed, som en enbåren Søn har den fra sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.