This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. 2Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę, i braci jego. 3A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama. 4A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona. 5A Salmon spłodził Booza z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego. 6A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uryjaszową. 7A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abijasza, a Abijasz spłodził Azę. 8A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozyjasza. 9A Ozyjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza. 10A Ezechijasz spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozyjasza. 11A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu. 12A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechonijasz spłodził Salatyjela, a Salatyjel spłodził Zorobabela. 13A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora. 14A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda. 15A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakóba. 16A Jakób spłodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystus. 23A Jezus poczynał być jakoby w trzydziestu latach, będąc (jako mniemano,) synem Józefa, syna Helego, 24Syna Matatowego, syna Lewiego, syna Melchyjego, syna Jannego, syna Józefowego, 25Syna Matatyjaszowego, syna Amosowego, syna Naumowego, syna Eslego, syna Naggiego, 26Syna Maatowego, syna Mattatyjaszowego, syna Semejego, syna Józefowego, syna Judowego, 27Syna Joannowego, syna Resowego, syna Zorobabelowego, syna Salatyjelowego, syna Neryjego, 28Syna Melchyjego, syna Addyjego, syna Kosamowego, syna Elmodamowego, syna Irowego, 29Syna Jozego, syna Elijezerowego, syna Jorymowego, syna Mattatego, syna Lewiego, 30Syna Symeonowego, syna Judowego, syna Józefowego, syna Jonanowego, syna Elijakimowego, 31Syna Meleowego, syna Mainanowego, syna Mattatanowego, syna Natanowego, syna Dawidowego, 32Syna Jessego, syna Obedowego, syna Boozowego, syna Salmonowego, syna Nasonowego, 33Syna Aminadabowego, syna Aramowego, syna Esromowego, syna Faresowego, syna Judowego, 34Syna Jakóbowego, syna Izaakowego, syna Abrahamowego, syna Tarego, syna Nachorowego, 35Syna Saruchowego, syna Ragawowego, syna Falekowego, syna Heberowego, syna Salego, 36Syna Kainowego, syna Arfaksadowego, syna Semowego, syna Noego, syna Lamechowego, 37Syna Matusalemowego, syna Enochowego, syna Jaredowego, syna Malaleelowego, syna Kainanowego, 38Syna Enosowego, syna Setowego, syna Adamowego, syna Bożego. 1Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. 2To było na początku u Boga. 3Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 4W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. 5A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły. 9Tenci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat. 10Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest; ale go świat nie poznał. 14A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.