This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1 Detta är boken af JEsu Christi börd, hwilken som är Davids son, Abrahams sons. 2Abraham födde Isaac: Isaac födde Jacob: Jacob födde Juda och hans bröder. 3Juda födde Pharez och Zara af Thamar: Pharez födde Hezrom: Hezrom födde Aram. 4Aram födde Aminadab: Aminadab födde Nahasson: Nahasson födde Salmon. 5Salmon födde Boas af Rahab: Boas födde Obed af Ruth: Obed födde Jesse. 6Jesse födde Konung David. Konung David födde Salomon af henne, som war Urie hustru. 7Salmon födde Robaam: Robaam födde Abia: Abia födde Asa. 8Asa födde Josaphath: Josaphath födde Joram: Joram födde Osia. 9Osia födde Joatham: Joatham födde Achas: Achas födde Ezechia. 10Ezechia födde Manasse: Manasse födde Amon: Amon födde Josia. 11Josia födde Jechonia och hans bröder, wid det Babyloniska fängelset. 12Men efter det Babyloniska fängelset födde Jechonia Salathiel: Salathiel födde Zorobabel. 13Zorobabel födde Abiud: Abiud födde Eliakim; Eliakim födde Asor. 14Asor födde Zadok: Zadok födde Achim: Achim födde Eliud. 15Elind födde Eleazar: Eleazar födde Mattham: Mattham födde Jacob. 16Jacob födde Joseph, Marie man, af hwilko är född JEsus, som kallas Christus. 23Och JEsus begynte wara wid tretio år; och han wardt hållen för Josephs son, hwilken war Eli son; 24Hwilken war Matthats son; hwilken war Lewi son; hwilken war Melchi son; hwilken war Janna son; hwilken war Josephs son; 25Hwilken war Mattathie son; hwilken war Amos son; hwilken war Naums son; hwilken war Esli son; hwilken war Nagge son; 26Hwilken war Maaths son; hwilken war Mattathie son; hwilken war Semei son; hwilken war Josephs son; hwilken war Juda son; 27Hwilken war Johanna son; hwilken war Rhesa son; hwilken war Zorobabels son; hwilken war Salathiels son; hwilken war Neri son; 28Hwilken war Melchi son; hwilken war Addi son; hwilken war Kosams son; hwilken war Elmodams son; hwilken war Er son; 29Hwilken war Jose son; hwilken war Eliezers son; hwilken war Jorims son; hwilken war Matthats son; hwilken war Levi son; 30Hwilken war Simeons son; hwilken war Juda son; hwilken war Josephs son; hwilken war Jonans son; hwilken war Eliakims son; 31Hwilken war Melea son; hwilken war Mainans son; hwilken war Matthatha son; hwilken war Nathans son; hwilken war Davids son; 32Hwilken war Jesse son; hwilken war Obeds son; hwilken war Boas son; hwilken war Salmons son; hwilken war Naassons son; 33Hwilken war Aminadabs son; hwilken war Arams son; hwilken war Esroms son; hwilken war Phares son; hwilken war Juda son; 34Hwilken war Jacobs son; hwilken war Isaacs son; hwilken war Abrahams son; hwilken war Thara son; hwilken war Nachors son; 35Hwilken war Saruchs son; hwilken war Ragan son; hwilken war Phalegs son; hwilken war Ebers son; hwilken war Sala son; 36Hwilken war Cainans son; hwilken war Arphaxads son; hwilken war Sems son; hwilken war Noe son; hwilken war Lemechs son; 37Hwilken war Mathusala son; hwilken war Enochs son; hwilken war Jareds son; hwilken war Maleleels son; hwilken war Cainans son; 38Hwilken war Enos son; hwilken war Seths son; hwilken war Adams son; hwilken war Guds; 1 I Begynnelsen var Ordet, och Ordet var när Gudi; och Gud var Ordet. 2Det samma var i begynnelsen när Gudi. 3Genom det äro all ting gjord; och thy förutan är intet gjordt, det gjordt är. 4I thy var lifvet; och lifvet var menniskornas ljus; 5Och ljuset lyser i mörkret; och mörkret hafver det icke begripit. 9Det var det sanna Ljuset, hvilket upplyser alla menniskor, som komma i verlden. 10I verldene var det, och igenom det är verlden gjord; och verlden kände det icke. 14Och Ordet vardt kött, och bodde ibland oss; och vi sågom hans härlighet, såsom enda Sonsens härlighet af Fadrenom, full med nåd och sanning.