This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Kniha původu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 2Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, 3Juda zplodil Farese a Záru z Támary, Fares zplodil Chesróma, Chesróm zplodil Arama. 4Aram zplodil Amínadaba, Amínadab zplodil Naasona, Naason zplodil Salmóna, 5Salmón zplodil Boaze z Rachaby, Boaz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Isaje, 6Isaj zplodil Davida krále. Král David zplodil Šalomouna ze ženy Uriášovy, 7Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiu, Abia zplodil Asafa, 8Asaf zplodil Jóšafata, Jóšafat zplodil Jórama, Jóram zplodil Uziáše, 9Uziáš zplodil Jótama, Jótam zplodil Achaza, Achaz zplodil Ezechiáše, 10Ezechiáš zplodil Manasese, Manases zplodil Amose, Amos zplodil Joziáše, 11Joziáš zplodil Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. 12Po babylónském zajetí Jechoniáš zplodil Salathiela, Salathiel zplodil Zorobabela, 13Zorobabel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eljakima, Eljakim zplodil Azóra. 14Azór zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, 15Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mattana, Mattan zplodil Jákoba. 16Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus. 23Když Ježíš začínal, bylo mu asi třicet let, byl synem, jak se myslelo, Josefa, ten Heliho, 24ten Mathata, ten Leviho, ten Melchiho, ten Janaie, ten Josefa, 25ten Matathiáše, ten Amose, ten Nahuma, ten Esliho, ten Nagaje, 26ten Mahata, ten Matathiáše, ten Semeina, ten Josecha, ten Jody, 27ten Johanana, ten Resy, ten Zorobabela, ten Salathiela, ten Neriho, 28ten Melchiho, ten Addiho, ten Kosama, ten Elmadama, ten Era, 29ten Jesův, ten Eliezera, ten Jorima, ten Mathata, ten Leviho, 30ten Simeona, ten Judy, ten Josefa, ten Jonama, ten Eliakima, 31ten Meleie, ten Menny, ten Mattathy, ten Nathama, ten Davida, 32ten Isaje, ten Obéda, ten Boaza, ten Saly, ten Naasona, 33ten Amínadaba, ten Admina, ten Arniho, ten Chesróma, ten Farese, ten Judy, 34ten Jákoba, ten Izáka, ten Abrahama, ten Thareho, ten Nachora, 35ten Serucha, ten Ragaua, ten Faleka, ten Hebera, ten Saly, 36ten Kainama, ten Arfaxada, ten Sema, ten Noema, ten Lámecha, 37ten Mathusalema, ten Henocha, ten Jareda, ten Maleleela, ten Kainama, 38ten Enóše, ten Sétha, ten Adama, ten Boha. 1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic (,co je. 4V něm byl život a ten život byl světlo lidí. 5A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 9Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. 10Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal. 14A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.