This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1La genealogia registro de Jesuo Kristo, filo de David, filo de Abraham.

2Al Abraham naskiĝis Isaak, kaj al Isaak naskiĝis Jakob, kaj al Jakob naskiĝis Jehuda kaj liaj fratoj, 3kaj al Jehuda naskiĝis Perec kaj Zeraĥ el Tamar, kaj al Perec naskiĝis Ĥecron, kaj al Ĥecron naskiĝis Ram, 4kaj al Ram naskiĝis Aminadab, kaj al Aminadab naskiĝis Naĥŝon, kaj al Naĥŝon naskiĝis Salma, 5kaj al Salma naskiĝis Boaz el Raĥab, kaj al Boaz naskiĝis Obed el Rut, kaj al Obed naskiĝis Jiŝaj, 6kaj al Jiŝaj naskiĝis David, la reĝo.

Kaj al David naskiĝis Salomono el la edzino de Urija,
7kaj al Salomono naskiĝis Reĥabeam, kaj al Reĥabeam naskiĝis Abija, kaj al Abija naskiĝis Asa, 8kaj al Asa naskiĝis Jehoŝafat, kaj al Jehoŝafat naskiĝis Joram, kaj al Joram naskiĝis Uzija, 9kaj al Uzija naskiĝis Jotam, kaj al Jotam naskiĝis Aĥaz, kaj al Aĥaz naskiĝis Ĥizkija, 10kaj al Ĥizkija naskiĝis Manase, kaj al Manase naskiĝis Amon, kaj al Amon naskiĝis Joŝija, 11kaj al Joŝija naskiĝis Jeĥonja kaj liaj fratoj, je la tempo de la transloĝiĝo en Babelon.

12Kaj post la transloĝiĝo en Babelon, al Jeĥonja naskiĝis Ŝealtiel, kaj al Ŝealtiel naskiĝis Zerubabel, 13kaj al Zerubabel naskiĝis Abiud, kaj al Abiud naskiĝis Eljakim, kaj al Eljakim naskiĝis Azor, 14kaj al Azor naskiĝis Cadok, kaj al Cadok naskiĝis Aĥim, kaj al Aĥim naskiĝis Eliud, 15kaj al Eliud naskiĝis Eleazar, kaj al Eleazar naskiĝis Mattan, kaj al Mattan naskiĝis Jakob, 16kaj al Jakob naskiĝis Jozef, edzo de Maria, el kiu estis naskita Jesuo, kiu estas nomata Kristo.

23Kaj Jesuo mem, komencante, havis ĉirkaŭ tridek jarojn, estante filo (kiel oni supozis) de Jozef, de Eli, 24de Mattat, de Levi, de Melĥi, de Janaj, de Jozef, 25de Matatias, de Amos, de Naĥum, de Esli, de Nagaj, 26de Maat, de Matatias, de Semein, de Jozef, de Joda, 27de Joĥanan, de Resa, de Zerubabel, de Ŝealtiel, de Neri, 28de Melĥi, de Adi, de Kosam, de Elmodam, de Er, 29de Jesu, de Eliezer, de Jorim, de Mattat, de Levi, 30de Simeon, de Jehuda, de Jozef, de Jonam, de Eljakim, 31de Melea, de Mena, de Matata, de Natan, de David, 32de Jiŝaj, de Obed, de Boaz, de Salma, de Naĥŝon, 33de Aminadab, de Ram, de Ĥecron, de Perec, de Jehuda, 34de Jakob, de Isaak, de Abraham, de Teraĥ, de Naĥor, 35de Serug, de Reu, de Peleg, de Eber, de Ŝelaĥ, 36de Kenan, de Arpaĥŝad, de Ŝem, de Noa, de Lemeĥ, 37de Metuŝelaĥ, de Ĥanoĥ, de Jared, de Mahalalel, de Kenan, 38de Enoŝ, de Set, de Adam, de Dio.
1En la komenco estis la Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj la Vorto estis Dio. 2Tiu estis en la komenco kun Dio. 3Ĉio estiĝis per li; kaj aparte de li estiĝis nenio, kio estiĝis. 4En li estis la vivo, kaj la vivo estis la lumo de la homoj. 5Kaj la lumo brilas en la mallumo, kaj la mallumo ĝin ne venkis. 9Tio estis la vera lumo, kiu lumas al ĉiu homo, venanta en la mondon. 10Tiu estis en la mondo, kaj la mondo per li estiĝis, kaj la mondo lin ne konis. 14Kaj la Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni, kaj ni vidis lian gloron, gloron kvazaŭ de la solenaskita de la Patro, plena de graco kaj vero.