This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Jeesuse Kristuse, Taaveti poja, Aabrahami poja, sünniraamat. 2Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja Tema vennad; 3Juudale sündisid Taamarist Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesrom, Hesromile sündis Aram; 4Aramile sündis Amminaadab, Amminaadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salmon; 5Salmonile sündis Raahabist Boas, Boasele sündis Rutist Oobed, Oobedile sündis Jesse; 6Jessele sündis kuningas Taavet; Taavetile sündis Uurija naisest Saalomon; 7Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa; 8Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija; 9Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Ahas, Ahasele sündis Hiskija; 10Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamos, Aamosele sündis Joosija; 11Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Baabüloni vangipõlve ajal. 12Pärast Baabüloni vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel; 13Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Asur; 14Asurile sündis Saadok, Saadokile sündis Aahim, Aahimile sündis Elihuud; 15Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob; 16Jaakobile sündis Joosep, Maarja mees; ja Maarjast sündis Jeesus, Keda nimetatakse Kristuseks. 23Ja Jeesus oli Oma tegevust alates umbes kolmkümmend aastat vana ja oli, nagu arvati, Joosepi Poeg, kes oli Eeli poeg. 24Eeli oli Mattati, see oli Leevi, see oli Melki, see oli Jannai, see oli Joosepi, 25see oli Matatia, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Esli, see oli Nangai, 26see oli Mahati, see oli Matatia, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda, 27see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri, 28see oli Melki, see oli Adi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri, 29see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi, 30see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli Joonami, see oli Eljakimi, 31see oli Melea, see oli Menna, see oli Matata, see oli Naatani, see oli Taaveti, 32see oli Jesse, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see oli Nahsoni, 33see oli Amminaadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hesromi, see oli Peretsi, see oli Juuda, 34see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli Taara, see oli Naahori, 35see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi, see oli Sela, 36see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa, see oli Lenseki, 37see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani, 38see oli Eenose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg. 1Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal. 2Seesama oli alguses Jumala juures. 3Kõik on tekkinud Tema läbi, ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. 4Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus, 5ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. 9See tõeline Valgus, Mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma. 10Tema oli maailmas, ja maailm on tekkinud Tema läbi, ja maailm ei tunnud Teda. 14Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema au kui Isast Ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde.