This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: 2Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry. 3Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támary a Fáres zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama. 4Aram pak zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Názona. Názon zplodil Salmona. 5Salmon zplodil Boáze z Rachab a Boáz zplodil Obéda z Rút. Obéd pak zplodil Isaje. 6Isaj zplodil krále Davida a král David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy. 7Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Azu, 8Aza zplodil Jozafata, Jozafat zplodil Jorama, Joram zplodil Oziáše. 9Oziáš pak zplodil Joatama a Joatam zplodil Achaza. Achaz zplodil Ezechiáše. 10Ezechiáš pak zplodil Manasese a Manases zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše. 11Joziáš pak zplodil Jekoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. 12Po zavlečení do Babylónu pak Jekoniáš zplodil Salatiela a Salatiel zplodil Zorobábela. 13Zorobábel zplodil Abiuda a Abiud zplodil Eliakima, Eliakim pak zplodil Azora. 14Azor potom zplodil Sádocha, Sádoch zplodil Achima a Achim zplodil Eliuda. 15Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mátana, Mátan zplodil Jákoba. 16Jákob pak zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. 23Ježíš sám začínal asi ve třiceti letech a byl, jak se domnívali, syn Josefův, který byl [syn] Heliho, 24který byl Matata, který byl Léviho, který byl Melchiho, který byl Jannaje, který byl Josefa, 25který byl Matatiáše, který byl Amose, který byl Nahuma, který byl Esliho, který byl Naggaje, 26který byl Mahata, který byl Matatiáše, který byl Semeje, který byl Josefa, který byl Judy, 27který byl Johanana, který byl Resy, který byl Zorobábela, který byl Salatiela, který byl Neriho, 28který byl Melchiho, který byl Addiho, který byl Kosama, který byl Elmódama, který byl Era, 29který byl Joseho, který byl Eliezera, který byl Jórima, který byl Matata, který byl Léviho, 30který byl Šimeóna, který byl Judy, který byl Josefa, který byl Jónama, který byl Eliakima, 31který byl Meleje, který byl Ménama, který byl Mataty, který byl Nátana, který byl Davida, 32který byl Isaje, který byl Obéda, který byl Boáze, který byl Salmona, který byl Názona, 33který byl Amínadaba, který byl Arama, který byl Ezroma, který byl Fáresa, který byl Judy, který byl Jákoba, 34který byl Izáka, který byl Abrahama, který byl Táreho, který byl Náchora, 35který byl Sárucha, který byl Ragaua, který byl Fáleka, který byl Hebera, který byl Sály, 36který byl Kainana, který byl Arfaxada, který byl Sema, který byl Noéma, který byl Lámecha, 37který byl Matuzaléma, který byl Enocha, který byl Járeda, který byl Mahalalela, který byl Kainana, 38který byl Enose, který byl Seta, který byl Adama, který byl Boží. 1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je. 4V něm byl život a ten život byl světlo lidí. 5A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila. 9[Tento] byl to pravé Světlo, které osvětluje každého člověka přicházejícího na svět. 10Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. 14A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a viděli jsme jeho slávu, slávu jakou [má] Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy.