This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. 2Naging anak ni Abraham si Isaac; at naging anak ni Isaac si Jacob; at naging anak ni Jacob si Juda at ang kaniyang mga kapatid; 3At naging anak ni Juda kay Tamar si Fares at si Zara; at naging anak ni Fares si Esrom; at naging anak ni Esrom si Aram; 4At naging anak ni Aram si Aminadab; at naging anak ni Aminadab si Naason; at naging anak ni Naason si Salmon; 5At naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz; at naging anak ni Booz kay Rut si Obed; at naging anak ni Obed si Jesse. 6At naging anak ni Jesse ang haring si David; at naging anak ni David si Salomon, doon sa naging asawa ni Urias; 7At naging anak ni Salomon si Reboam; at naging anak ni Reboam si Abias; at naging anak ni Abias si Asa; 8At naging anak ni Asa si Josafat; at naging anak ni Josafat si Joram; at naging anak ni Joram si Ozias; 9At naging anak ni Ozias si Joatam; at naging anak ni Joatam si Acaz; at naging anak ni Acaz si Ezequias; 10At naging anak ni Ezequias si Manases; at naging anak ni Manases si Amon; at naging anak ni Amon si Josias; 11At naging anak ni Josias si Jeconias at ang kaniyang mga kapatid, nang panahon ng pagkadalang-bihag sa Babilonia. 12At pagkatapos nang pagkadalangbihag sa Babilonia, ay naging anak ni Jeconias si Salatiel; at naging anak ni Salatiel si Zorobabel; 13At naging anak ni Zorobabel si Abiud; at naging anak ni Abiud si Eliaquim; at naging anak ni Eliaquim si Azor; 14At naging anak ni Azor si Sadoc; at naging anak ni Sadoc si Aquim; at naging anak ni Aquim si Eliud; 15At naging anak ni Eliud si Eleazar; at naging anak ni Eleazar si Matan; at naging anak ni Matan si Jacob; 16At naging anak ni Jacob si Jose asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Cristo. 23At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na tatlongpung taon, na anak (ayon sa sinasapantaha) ni Jose, ni Eli, 24Ni Matat, ni Levi, ni Melqui, ni Jane, ni Jose, 25Ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage, 26Ni Maat, ni Matatias, ni Semei, ni Jose, ni Juda, 27Ni Joana, ni Resa, ni Zorobabel, ni Seatiel, ni Neri, 28Ni Melqui, ni Adi, ni Cosam, ni Elmodam, ni Er, 29Ni Jesus, ni Eliezer, ni Jorim, ni Mata, ni Levi, 30Ni Simeon, ni Juda, ni Jose, ni Jonan, ni Eliaquim, 31Ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David, 32Ni Jesse, ni Obed, ni Booz, ni Salmon, ni Naason, 33Ni Aminadab, ni Aram, ni Esrom, ni Fares, ni Juda, 34Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tare, ni Nacor, 35Ni Serug, ni Regan, ni Paleg, ni Heber, ni Selah, 36Ni Cainan, ni Arfaxjad, ni Sem, ni Noe, ni Lamec, 37Ni Matusalem, ni Enoc, ni Jared, ni Mahalaleel, ni Cainan, 38Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Dios. 1Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 2Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 3Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 4Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 5At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 9Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan. 10Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. 14At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.