This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Jçzus Kristus, Dâvida dçla, Âbrahama dçla, cilts grâmata. 2Âbrahams dzemdinâja Îzâku. Un Îzâks dzemdinâja Jçkabu. Jçkabs dzemdinâja Jûdu un viòa brâïus. 3Jûda dzemdinâja Faresu un Zâru no Tamâras; Faress dzemdinâja Esronu; Esrons dzemdinâja Aramu; 4Arams dzemdinâja Aminadabu; un Aminadabs dzemdinâja Nâsonu; Nâsons dzemdinâja Salmonu; 5Salmons dzemdinâja Boozu no Rahabas; Boozs dzemdinâja Obedu no Rutes; Obeds dzemdinâja Jesi; Jese dzemdinâja íçniòu Dâvidu; 6Íçniòð Dâvids dzemdinâja Salomonu no tâs, kas bija Ûrija; 7Salomons dzemdinâja Roboamu; Roboams dzemdinâja Abiju; Abijs dzemdinâja Azu; 8Azs dzemdinâja Jozafatu; Jozafats dzemdinâja Joramu; Jorams dzemdinâja Oziju; 9Ozijs dzemdinâja Joatamu; Joatams dzemdinâja Ahazu; Ahazs dzemdinâja Ezehiju; 10Un Ezehijs dzemdinâja Manasu; Manass dzemdinâja Amonu; Amons dzemdinâja Josiju; 11Josijs dzemdinâja Jehoniju un viòa brâïus Babilonas verdzîbâ. 12Pçc Babilonas verdzîbas Jehonijs dzemdinâja Salatiçlu; Salatiçls dzemdinâja Zorobabelu; 13Zorobabels dzemdinâja Abiudu; Abiuds dzemdinâja Eliakimu; Eliakims dzemdinâja Azoru; 14Azors dzemdinâja Sadoku; Sadoks dzemdinâja Ahimu; un Ahims dzemdinâja Eliudu; 15Un Eliuds dzemdinâja Eleazaru; un Eleazars dzemdinâja Matanu; un Matans dzemdinâja Jçkabu; 16Bet Jçkabs dzemdinâja Jâzepu, Marijas vîru, no kuras dzimis Jçzus, kas top saukts Kristus. 23Un Jçzus pats, kad Viòð iesâka, bija apmçram 30 gadus vecs, kâ mçdza domât, Jâzepa dçls; Jâzeps bija Heli, bet tas Matata dçls, 24Tas bija Levi, tas Melhi, tas Jannes, tas Jâzepa dçls. 25Tas bija Matatija, tas Amosa, tas Nauma, tas Hesli, tas Nages dçls, 26Tas bija Maata, tas Matatija, tas Semeja, tas Jâzepa, tas Jûdas dçls, 27Tas bija Joanna, tas Rçzas, tas Zorobabela, tas Salatiçla, tas Neri dçls, 28Tas bija Melhi, tas Adi, tas Kozama, tas Elmadama, tas Hçra dçls, 29Tas bija Jçzus, tas Eliezera, tas Jorima, tas Matata, tas Levi dçls, 30Tas bija Simeona, tas Jûdas, tas Jâzepa, tas Jona, tas Eliakîma dçls, 31Tas bija Melejas, tas Mennas, tas Matata, tas Natana, tas Dâvida dçls, 32Tas bija Jeses, tas Obeda, tas Booza, tas Salomona, tas Naasona dçls, 33Tas bija Aminadaba, tas Admina, tas Arni, tas Esrona, tas Faresa, tas Jûdas dçls, 34Tas bija Jçkaba, tas Îzâka, tas Âbrahama, tas Taras, tas Nahora dçls. 35Tas bija Seruha, tas Ragaua, tas Falega, tas Hebera, tas Salas dçls, 36Tas bija Kainana, tas Arfaksâda, tas Sçma, tas Noasa, tas Lameha dçls, 37Tas bija Matuzala, tas Henoha, tas Jareda, tas Malaleçla, tas Kainana dçls, 38Tas bija Enosa, tas Seta, tas Âdama dçls, tas Dieva. 1Iesâkumâ bija Vârds, un Vârds bija pie Dieva, un Dievs bija Vârds. 2Tas iesâkumâ bija pie Dieva. 3No Viòa viss radies, un bez Viòa nekas nav radies, kas radîts. 4Viòâ bija dzîvîba, un dzîvîba bija cilvçku gaisma. 5Un gaisma spîd tumsîbâ, bet tumsîba to neuzòçma. 9Bija patiesa Gaisma, kas apgaismo katru cilvçku, kas nâk ðinî pasaulç. 10Viòð bija pasaulç, un pasaule ir Viòa radîta, un pasaule Viòu neatzina. 14Un Vârds kïuva miesa un dzîvoja starp mums; un mçs redzçjâm Viòa godîbu, Tçva Vienpiedzimuðâ godîbu, pilnu þçlastîbas un patiesîbas.