This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo Sūnaus, kilmės knyga. 2Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. 3Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. 4Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. 5Salmonui gimė Boozas iš Rahabos, Boozui gimė Jobedas iš Rūtos, Jobedui gimė Jesė. 6Jesei gimė karalius Dovydas. Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos. 7Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abija, Abijai gimė Asa. 8Asai gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. 9Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė Ezekijas. 10Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. 11Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais. 12Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis. 13Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras. 14Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. 15Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas. 16Jokūbui gimė Juozapas­vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi. 23Jėzui buvo apie trisdešimt metų, kai Jis pradėjo veikti. Jis buvo laikomas sūnumi Juozapo, Helio, 24Matato, Levio, Melchio, Janajo, Juozapo, 25Matatijo, Amoso, Naumo, Heslio, Nagajo, 26Maato, Matatijo, Semeino, Josecho, Jodos, 27Joanano, Resos, Zorobabelio, Salatielio, Nerio, 28Melchio, Adijo, Kosamo, Elmadamo, Ero, 29Jėzaus, Eliezero, Jorimo, Matato, Levio, 30Simeono, Judo, Juozapo, Jonamo, Eliakimo, 31Melėjo, Menos, Matatos, Natano, Dovydo, 32Jesės, Jobedo, Boozo, Salmono, Naasono, 33Aminadabo, Aramo, Esromo, Faro, Judo, 34Jokūbo, Izaoko, Abraomo, Taros, Nachoro, 35Serucho, Ragaujo, Faleko, Ebero, Salos, 36Kainamo, Arfaksado, Semo, Nojaus, Lamecho, 37Matūzalio, Henocho, Jareto, Maleleelio, Kainamo, 38Eno, Seto, Adomo, Dievo. 1Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. 4Jame buvo gyvybė, ir gyvybė buvo žmonių šviesa. 5Šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. 9Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į pasaulį. 10Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per Jį atsirado, bet pasaulis Jo nepažino. 14Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę­šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos.