This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. 2Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit; 3Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot; 4Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt; 5Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; 6Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől; 7Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; 8Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást; 9Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást; 10Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást; 11Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor. 12A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt; 13Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort; 14Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot; 15Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot; 16Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik. 23Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié, 24Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, 25Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié, 26Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé, 27Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié, 28Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré, 29Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié, 30Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé, 31Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, 32Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné, 33Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé. 34Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré, 35Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé, 36Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé, 37Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné, 38Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené. 1Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. 2Ez kezdetben az Istennél vala. 3Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. 4Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; 5És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. 9Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. 10A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 14És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.