This is a printer friendly version

Zoek:

per woord of zinsnede:

Ga naar:

Schriftreferentie

Vertalingen:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам. 2Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; 3Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есрон; Есрон роди Арам; 4Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; 5Салмон роди Вооз от Рахав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей; 6а Есей роди цар Давид. Давид роди Соломон от жената на Урия; 7Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия; 9Озия роди Йотам; Йотам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия; 10Езекия роди Манасия; Манасия роди Амон; Амон роди Йосия; 11а Йосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон. 12А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел; 13Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор; 14Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; 15Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков; 16а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, който се нарича Христос. 23А Самият Иисус беше на около тридесет години, когато започна да поучава, и както мислеха, беше Син на Йосиф, на Илий, 24на Матат, на Леви, на Мелхий, на Яанай, на Йосиф, 25на Мататия, на Амос, на Наум, на Еслий, на Нагей, 26на Маат, на Мататия, на Семеин, на Йосех, на Йода, 27на Йоанан, на Риса, на Зоровавел, на Салатиил, на Нирий, 28на Мелхий, на Адий, на Косам, на Елмадам, на Ир, 29на Иисус, на Елиезер, на Йорим, на Матат, на Леви, 30на Симеон, на Юда, на Йосиф, на Йоанам, на Елиаким, 31на Мелеа, на Мена, на Матата, на Натан, на Давид, 32на Есей1, на Овид, на Вооз, на Салмон, на Наасон, 33на Аминадав, на Арний, на Есрон, на Фарес, на Юда, 34на Яков, на Исаак, на Авраам, на Тара, на Нахор, 35на Серух, на Рагав, на Фалек, на Евер, на Сала, 36на Каинан, на Арфаксад, на Сим, на Ной, на Ламех, 37на Матусал, на Енох, на Яред, на Малелеил, на Каинан, 38на Енос, на Сит, на Адам, на Бога. 1В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 2То в начало беше у Бога. 3Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. 4В Него беше живот и животът беше светлината на хората. 5И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана. 9това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек. 10Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна. 14И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.