This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 2Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, 3Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. 4Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, 5Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje 6a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, 7Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, 8Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. 9Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, 10Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše, 11Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. 12Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, 13Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra 14Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, 15Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, 16Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus. 23Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, 24Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, 25Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, 26Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda, 27Johanan, Resa, Zorobabel, Salathiel, Neri, 28Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er, 29Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi, 30Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, 31Melea, Menna, Mattath, Natham, David, 32Isaj, Obéd, Boaz, Sala, Naason, 33Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda, 34Jákob, Izák, Abraham, Tare, Nachor, 35Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala, 36Kainan, Arfaxad, Sem, Noé, Lámech, 37Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan, 38Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha. 1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 4V něm byl život a život byl světlo lidí. 5To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 9Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. 10Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. 14A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.